Psikiyatrik ve Psikolojik Bozukluklarda Kullanılan İlaçlar

Bu yazımıza psikolojik ve psikiyatrik sorunlar yaşayan hastalara uzman hekimler tarafından önerilen ilaçlar ı sizlerle paylaşacağız. Bu ilaçların kullanımında muhakkak doktorunuzun talimatlarına uymalı ve ona göre hareket etmelisiniz. Unutmayın ki ilaç tedavisinin yanı sıra psikoterapi de çok önemlidir.

I. Antidepresan ilaçlar

Antidepresan ilaçlar, depresyon ve depresyonla bağlantılı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Depresyonda beyinde serotonin, noradrenalin, dopamin maddeleri azalmıştır. Antidepresanlar bu maddelerin salınımını arttırarak etki gösterir.

1. Antidepresan ilaçlar beyinde bozulmuş olan dengeyi (serotonin, noradrenalin, dopamin vb.) yeniden sağlar.

2. Antidepresan ilaçların etkileri geç başlar (4–6 hafta sonra). Arada bir 1–2 ilaç alarak depresyondan kurtulmak mümkün değildir.
3. Antidepresan ilaçlar gelişigüzel bırakılmamalıdır. Kişi haftalar içinde tamamen iyileşse bile, antidepresan ilaca en az 6 ay devam edilmelidir.
4. Antidepresan ilaçlar bağımlılık kesinlikle yapmaz.
5. Antidepresan ilaçlar depresyon dışındaki durumlarda da faydalıdır: obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluğu, anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi vb.
Klasik antidepresanlar
Moklobemid (Aurorix)
Mianserin (Tolvon)
Trazodon (Desyrel)
Amitriptilin (Laroxyl)
Klomipramin (Anafranil)
İmipramin (Tofranil)
Opipramol (İnsidon, İnsomin)
Yeni kuşak antidepresanlar
Sertralin (Lustral, Seralin, Selectra, Misol vb.)
Sitalopram (Cipram, Eslopram, Citol, Vodalex, Citara, vb.)
Paroksetin (Seroxat, Paxil, Paxera vb.)
Fluvoksamin (Faverin)
Fluoksetin (Prozac, Depreks, Zedprex, Fulsac, Florak vb.)
Essitalopram (Cipralex, Secita, Eslorex, Citoles vb.)
Venlafaksin (Efexor, Venegis, Veniba vb.)
Milnacipran (İxel)
Reboksetin (Edronax)
Bupropiyon (Wellbutrin, Zyban)
Tianeptin (Stablon)
Mirtazapin (Remeron, Zestat, Redepra, Mirtaron, vb.)
Agomelatin (Valdoxan)
Vortioksetin (Brintellix)

II. Antipsikotik ilaçlar

Devamı İçin Tıklayın: https://www.bipoloji.com/psikiyatrik-ve-psikolojik-bozukluklarda-kullanilan-ilaclar/ t

--

--

--

📌Bireysel Danışmanlık https://linktr.ee/psikologmertkosar

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mert Kosar

Mert Kosar

📌Bireysel Danışmanlık https://linktr.ee/psikologmertkosar

More from Medium

Masters Thesis Plan

Open source image taken from google images 14/Feb/2022.

¡Los tres gringos en Ecuador!

how a cutlery tray is beneficial for your kitchen.