Psikologların Maaşı Ne Kadar? — 2022 Psikolog Maaşları

Psikologların Maaşı Ne Kadar? - 2022 Psikolog Maaşları

Kamuda çalışan Psikologlar ne kadar kazanıyor?

Özel sektörde — kurumlarda çalışan Psikologlar ne kadar kazanıyor?

Psikoterapi — Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Maaşları Nedir?

Kendi ofisimi açıp terapi yaparsam ne kadar kazanırım?

Eklemek istediklerimiz ve TC Üniveri İstatistikleri

Psikoloji — İş Bulma Süresi

Psikoloji — Başlangıç Ücreti

Yurt dışında psikologlar ne kadar kazanıyor?

--

--

--

📌Bireysel Danışmanlık https://linktr.ee/psikologmertkosar

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mert Kosar

Mert Kosar

📌Bireysel Danışmanlık https://linktr.ee/psikologmertkosar

More from Medium

联合起来Unite 放大格局 Amplification pattern

CS371p Spring 2022: Gavin Garcia

Exception logging best practices

CS373 Spring 2022: Avi Ghayalod Week 4